تصدیقونه

وړتوب:
دا شرکت د دولت د ساختماني وزارت لخوا تصویب شوی:
د فولادو جوړښت د انجینرۍ درجې I مسلکي قرارداد کول،
د پردې دیوال جوړولو لپاره د مسلکي قرارداد کولو لپاره د لومړي درجې وړتیا،
انجینري عمومي قرارداد د ساختماني پروژو دریمه درجه،
د ودانولو د انجینرۍ د دویمې درجې مسلکي قرارداد کول،
بنسټ او بنسټ انجینري مسلکي قراردادي درجې iii،
د سپکو فولادو جوړښت انجینري ډیزاین ځانګړي ټولګي A،
د معمارۍ پردې دیوال انجینري ډیزاین ځانګړي ټولګي A،
د بولډ بال ځای چوکاټ تولید عالي وړتیا.

3
a01
a02
a03